LUX FR DE US

Rapid prototying
Herstellung vun 3D Objeten an diversen Rapid Prototyping verfahren. Je no Unfuederungen kennen verschidden Verfahren an Materialien gewielt gin, Plastiken, Wues, Metal as meigelech. Kleng Serien an Formen sin natirlech och meigelech. Vir Maquetten, Bijouxen, Design, etc.


Fro den Heng
Dai Numm 
Deng Email
Dai Message
Captcha code aginn: